سفارش کارت ویزیت


شروع از
275,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۳۰۰ یووی - ۴.۸×۸.۵
تحویل فوری 3 روز کاری/ معمولی 8 روز کاری
شروع از
395,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون براق - ۴.۸×۸.۵
یکـروزه / 3 روز کاری/ 8 روز کاری
شروع از
365,000 ریال
سلفون براق بزرگ دورگرد - 6×9 - 500 تایی
فوری 4 روز کاری / 8 روز کاری
شروع از
530,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون براق بزرگ دورگرد - ۶×۹
یکــروزه / فوری 4 روز کاری / 8 روز کاری
شروع از
395,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات - ۴.۸×۸.۵
یکـروزه / فوری 3 روز کاری/ معمولی 8 روز کاری
شروع از
530,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات بزرگ دورگرد - ۶×۹
فوری یکروزه / 4 روزکاری / 8 روزکاری
شروع از
365,000 ریال
سلفون مات بزرگ دورگرد - 6×9 - 500 تایی
4 روزکاری / 8 روزکاری
شروع از
325,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سوسماری - ۴.۸×۸.۵
تحویل 9 روز کاری
شروع از
425,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کتان آلمان - ۴.۸×۸.۵
تحویل فوری 4 روز کاری / معمولی 8 روز کاری
شروع از
285,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کتان امباس - ۴.۸×۸.۵
تحویل فوری 4 روز کاری / معمولی 8 روز کاری
شروع از
0 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کتان پلاستیک - ۴.۸×۸.۵
تحویل 11 روز کاری
شروع از
840,000 ریال
لمینت براق دورگرد - 6×9 - 500 تایی
4 روزه/ 9 روزه
شروع از
1,380,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق دورگرد - ۶×۹
4 روزه/ 9 روزه / یکروزه
شروع از
1,380,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق طرح موج - ۶×۹
تحویل 12 روز کاری
شروع از
2,100,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق طلاکوب دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
955,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق مربع دورگرد - 5.5×5.5
تحویل 12 روز کاری
شروع از
1,080,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
تحویل 9 روز کاری
شروع از
1,150,000 ریال
لمینت مات دورگرد - 6×9 - 500 تایی
4 روز کاری / 9 روز کاری
شروع از
2,170,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات دورگرد - ۶×۹
4 روز کاری / 9 روز کاری / یکروزه
شروع از
2,170,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات طرح موج - ۶×۹
تحویل 12 روز کاری
شروع از
3,400,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
1,360,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات مربع دورگرد - 5.5×5.5
تحویل 12 روز کاری
شروع از
1,720,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
تحویل 9 روز کاری
شروع از
950,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته دورگرد - ۶×۹
تحویل فوری 5 روز کاری / معمولی 9 روز کاری
شروع از
760,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مربع دورگرد - ۵.۷×۶
تحویل 9 روز کاری
شروع از
790,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
تحویل 9 روز کاری
شروع از
1,470,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مخملی دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
960,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد - ۵.۷×۶
تحویل 17 روز کاری
شروع از
1,570,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته طلاکوب دورگرد - ۶×۹
تحویل 14 روز کاری
شروع از
960,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته طلاکوب مربع دورگرد - ۵.۷×۶
تحویل 14 روز کاری
شروع از
650,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات موضعی دورگرد - ۶×۹
تحویل 14 روز کاری
شروع از
1,020,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
تحویل 14 روز کاری
شروع از
650,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات مخملی - ۴.۸×۸.۵
تحویل 9 روز کاری
شروع از
970,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات مخملی دورگرد - ۶×۹
تحویل 12 روز کاری
شروع از
1,480,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
1,100,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات مخملی موضعی دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
3,860,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
آهنربایی دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
1,880,000 ریال
شیشه ای نیمه مات دورگرد -500 تایی - 6×9
تحویل 9 روز کاری
شروع از
1,730,000 ریال
پی وی سی 300 میکرون دورگرد - 500 تایی - 6×9
تحویل 9 روز کاری
شروع از
2,020,000 ریال
پی وی سی 500 میکرون دورگرد - 500 تایی - 6×9
تحویل 4 روز کاری فوری
شروع از
1,800,000 ریال
پی وی سی 500 میکرون دورگرد - 500 تایی - ۶×۹
تحویل 7 روز کاری
شروع از
2,950,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
پی وی سی 500 میکرون دورگرد - 1000 تایی - ۶×۹
تحویل 7 روز کاری
شروع از
6,900,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 1000 تایی - ۶×۹
تحویل 7 روز کاری
شروع از
2,550,000 ریال
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 250 تایی - 6×9
تحویل 7 روز کاری
شروع از
4,400,000 ریال
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 500 تایی - ۶×۹
تحویل 7 روز کاری
شروع از
5,850,000 ریال
پی وی سی 760 میکرون متالیک - 500 تایی - 6×9
تحویل 17 روز کاری
شروع از
1,000,000 ریال
کارت ویزیت دایره ای - قطر 5.5
تحویل 10 روز کاری
شروع از
1,100,000 ریال
کارت ویزیت دایره ای - قطر 7.5
تحویل 10 روز کاری
شروع از
1,600,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کارت ویزیت با برش خاص
تحویل 10 روز کاری