سفارش کارت ویزیت


شروع از
380,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
گلاسه ۳۰۰ یووی - ۴.۸×۸.۵
تحویل فوری 3 روز کاری/ معمولی 8 روز کاری
شروع از
550,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون براق - ۴.۸×۸.۵
یکـروزه / 3 روز کاری/ 8 روز کاری
شروع از
550,000 ریال
سلفون براق بزرگ دورگرد - 6×9 - 500 تایی
فوری 4 روز کاری / 8 روز کاری
شروع از
740,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون براق بزرگ دورگرد - ۶×۹
یکــروزه / فوری 4 روز کاری / 8 روز کاری
شروع از
550,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات - ۴.۸×۸.۵
یکـروزه / فوری 3 روزه/ معمولی 8 روز کاری
شروع از
760,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات بزرگ دورگرد - ۶×۹
فوری یکروزه / 4 روزکاری / 8 روزکاری
شروع از
550,000 ریال
سلفون مات دورگرد - 6×9 - 500 تایی
4 روزکاری / 8 روزکاری
شروع از
460,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سوسماری - ۴.۸×۸.۵
تحویل 9 روز کاری
شروع از
430,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کتان امباس - ۴.۸×۸.۵
تحویل فوری 4 روز کاری / معمولی 8 روز کاری
شروع از
490,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کارت چرمی
تحویل 10 روز کاری
شروع از
1,120,000 ریال
لمینت براق دورگرد - 6×9 - 500 تایی
4 روزه/ 9 روزه
شروع از
1,950,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق دورگرد - ۶×۹
4 روزه/ 9 روزه / یکروزه
شروع از
1,950,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق طرح موج - ۶×۹
تحویل 12 روز کاری
شروع از
2,890,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق طلاکوب دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
1,320,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق مربع دورگرد - 5.5×5.5
تحویل 12 روز کاری
شروع از
1,570,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت براق ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
تحویل 9 روز کاری
شروع از
1,370,000 ریال
لمینت مات دورگرد - 6×9 - 500 تایی
4 روز کاری / 9 روز کاری
شروع از
2,570,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات دورگرد - ۶×۹
4 روز کاری / 9 روز کاری / یکروزه
شروع از
2,570,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات طرح موج - ۶×۹
تحویل 12 روز کاری
شروع از
3,430,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
1,650,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات مربع دورگرد - 5.5×5.5
تحویل 12 روز کاری
شروع از
2,050,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت مات ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
تحویل 9 روز کاری
شروع از
1,590,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته دورگرد - ۶×۹
تحویل فوری 5 روز کاری / معمولی 9 روز کاری
شروع از
1,290,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مربع دورگرد - ۵.۷×۶
تحویل 9 روز کاری
شروع از
1,320,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
تحویل 9 روز کاری
شروع از
2,240,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مخملی دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
1,640,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد - ۵.۷×۶
تحویل 17 روز کاری
شروع از
2,290,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته طلاکوب دورگرد - ۶×۹
تحویل 14 روز کاری
شروع از
1,560,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
لمینت برجسته طلاکوب مربع دورگرد - ۵.۷×۶
تحویل 14 روز کاری
شروع از
850,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات موضعی دورگرد - ۶×۹
تحویل 14 روز کاری
شروع از
1,500,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
تحویل 14 روز کاری
شروع از
890,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات مخملی - ۴.۸×۸.۵
تحویل 9 روز کاری
شروع از
1,290,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات مخملی دورگرد - ۶×۹
تحویل 12 روز کاری
شروع از
2,070,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مخملی طلاکوب دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
1,500,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
سلفون مات مخملی موضعی دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
4,800,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
آهنربایی دورگرد - ۶×۹
تحویل 17 روز کاری
شروع از
2,210,000 ریال
شیشه ای نیمه مات دورگرد -500 تایی - 6×9
تحویل 9 روز کاری
شروع از
2,050,000 ریال
پی وی سی 300 میکرون دورگرد - 500 تایی - 6×9
تحویل 9 روز کاری
شروع از
2,250,000 ریال
پی وی سی 500 میکرون دورگرد - 500 تایی - 6×9
تحویل 4 روز کاری فوری
شروع از
2,080,000 ریال
پی وی سی 500 میکرون دورگرد - 500 تایی - ۶×۹
تحویل 7 روز کاری
شروع از
3,380,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
پی وی سی 500 میکرون دورگرد - 1000 تایی - ۶×۹
تحویل 7 روز کاری
شروع از
7,690,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 1000 تایی - ۶×۹
تحویل 7 روز کاری
شروع از
2,910,000 ریال
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 250 تایی - 6×9
تحویل 7 روز کاری
شروع از
4,960,000 ریال
پی وی سی 760 میکرون دورگرد - 500 تایی - ۶×۹
تحویل 7 روز کاری
شروع از
6,580,000 ریال
پی وی سی 760 میکرون متالیک - 500 تایی - 6×9
تحویل 17 روز کاری
شروع از
1,380,000 ریال
کارت ویزیت دایره ای
تحویل 10 روز کاری
شروع از
1,030,000 ریال
کارت ویزیت قالب آماده
تحویل 10 روز کاری
شروع از
1,740,000 ریال
تیراژ ۱۰۰۰ عدد
کارت ویزیت قالب اختصاصی
تحویل 10 روز کاری