سفارش کارت ویزیت


گلاسه ۳۰۰ یووی - ۴.۸×۸.۵
۱۱۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۳ روز کاری/ معمولی ۸ روز کاری
سلفون براق - ۴.۸×۸.۵
۱۹۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
یکـروزه / ۳ روز کاری/ ۸ روز کاری
سلفون براق بزرگ دورگرد - ۶×۹
۳۰۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
یکــروزه / فوری ۴ روز کاری / ۸ روز کاری
سلفون مات - ۴.۸×۸.۵
۱۹۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
یکـروزه / فوری ۳ روز کاری/ معمولی ۸ روز کاری
سلفون مات بزرگ دورگرد - ۶×۹
۳۰۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
فوری یکروزه / ۴ روزکاری / ۸ روزکاری
سوسماری - ۴.۸×۸.۵
۱۶۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
کتان آلمان - ۴.۸×۸.۵
۲۱۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری / معمولی ۸ روز کاری
کتان امباس - ۴.۸×۸.۵
۱۴۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری / معمولی ۸ روز کاری
کتان پلاستیک - ۴.۸×۸.۵
۲۲۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۱ روز کاری
لمینت براق دورگرد - ۶×۹
۴۳۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
لمینت براق طرح موج - ۶×۹
۴۳۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت براق طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۹۶۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
لمینت براق مربع دورگرد - ۵.۵×۵.۵
۳۳۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت براق ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
۳۶۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
لمینت مات دورگرد - ۶×۹
۶۲۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۴ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
لمینت مات طرح موج - ۶×۹
۶۲۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۱,۱۰۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
لمینت مات مربع دورگرد - ۵.۵×۵.۵
۴۱۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
لمینت مات ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
۵۴۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
لمینت برجسته دورگرد - ۶×۹
۴۳۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل فوری ۵ روز کاری / معمولی ۹ روز کاری
لمینت برجسته مربع دورگرد - ۵.۷×۶
۳۴۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد - ۴.۸×۸.۵
۳۶۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
لمینت برجسته مخملی دورگرد - ۶×۹
۷۷۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد - ۵.۷×۶
۵۳۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۷۷۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۴ روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب مربع دورگرد - ۵.۷×۶
۵۰۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۴ روز کاری
سلفون مات موضعی دورگرد - ۶×۹
۴۰۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۴ روز کاری
سلفون مات طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۶۵۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۴ روز کاری
سلفون مات مخملی - ۴.۸×۸.۵
۳۲۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۹ روز کاری
سلفون مات مخملی دورگرد - ۶×۹
۵۸۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۲ روز کاری
سلفون مات مخملی طلاکوب دورگرد - ۶×۹
۹۱۵,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
سلفون مات مخملی موضعی دورگرد - ۶×۹
۷۲۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
آهنربایی دورگرد - ۶×۹
۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۷ روز کاری
شیشه ای نیمه مات دورگرد -۵۰۰ تایی - ۶×۹
۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۹ روز کاری
پی وی سی ۳۰۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۸۲۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۹ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۴ روز کاری فوری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۹۱۵,۰۰۰ ریال
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون دورگرد - ۱۰۰۰ تایی - ۶×۹
۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون دورگرد - ۱۰۰۰ تایی - ۶×۹
۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون دورگرد - ۲۵۰ تایی - ۶×۹
۱,۳۴۵,۰۰۰ ریال
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون دورگرد - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۷ روز کاری
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک - ۵۰۰ تایی - ۶×۹
۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۱۷ روز کاری
کارت ویزیت دایره ای - قطر ۵.۵
۵۰۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۱۰ روز کاری
کارت ویزیت دایره ای - قطر ۷.۵
۶۰۰,۰۰۰ ریال
تحویل ۱۰ روز کاری
کارت ویزیت با برش خاص
۹۰۰,۰۰۰ ریال تیراژ ۱۰۰۰ عدد
تحویل ۱۰ روز کاری